ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน

เข้าสู่ระบบ
คู่มือวิธีการใช้งานระบบรับเรื่องร้องทุกข์ด้านที่ดินและทรัพยากรดิน รายงาน

รอรับเรื่อง

137

อยู่ระหว่างดำเนินการ

343

ดำเนินการแล้วเสร็จ

116

ยุติเรื่อง

352


howto วิธีใช้งานระบบ

เปลี่ยนการแสดงผล